هوای تولید شده توسط کمپرسور به دلیل فشرده شدن و با توجه به موقعیت آب و هوایی و رطوبت نسبی هوا و همچنین دما می تواند دارای مقدار زیادی رطوبت باشد . هر گونه رطوبت و آلودگی قبل از ورود هوا به خطوط هوای فشرده باید تا حد ممکن جداسازی شود . مجموعه هواسازان نیک تدبیر اصفهان با  بهره گیری از فن آوری پیشرفته سانتریفیوژ مبادرت به ساخت تله آبگیری نمود که تا 50 درصد از رطوبت را بصورت کاملاً مکانیکی از هوا جدا می سازد .

فهرست